W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MASZYN DO OBRÓBKI PROFILI ALUMINIOWYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/09/RPOWZ 1.5/2021 POBIERZ
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty. POBIERZ
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. POBIERZ
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym. POBIERZ
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. POBIERZ
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. POBIERZ
  7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw. POBIERZ

Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70678