Projekty UE

VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej firmy Voigt Promotion w wyniku zaprojektowania i wdrożenia innowacyjnych produktów marketingu kreatywnego.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie na rynek linii wzorniczej innowacyjnych dywanów ekspozycyjnych CreoFloor.

Planowane efekty projektu to zwiększenie konkurencyjności Firmy przyczyniające się do wzmocnienia jej pozycji na rynku polskim i zagranicznym.

Wartość projektu: 1 365 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 501 000,00 zł

Firma Voigt Promotion Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia efektywności działania na rynku międzynarodowym. Nr. umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.01.02-32-101/10-00. W wyniku realizacji projektu oferta firmy została rozszerzona o następujące produkty:

 1. Wysokiej jakości nadruki na materiałach reklamowych przeznaczonych do ekspozycji wewnętrznych.
 2. Wysokiej jakości druki na materiałach reklamowych z podłożem z polipropylenu i polietylenu.
 3. Wysokiej jakości druku na materiałach reklamowych z syntetycznego papieru TYVEK
 4. Wykonywanie nadruków na materiałach reklamowych wykonanych z podłoży w różnych kolorach.
 5. Wykonywanie nadruków na materiałach transparentnych, jak pleksi, szkło, folia.

Firma Voigt Promotion Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej niskoenergetycznej technologii wielkoformatowej reprodukcji cyfrowej. Nr. umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.01.03-32-028/12-00

W wyniku realizacji  niniejszego projektu wprowadzono do oferty grupę nowych produktów takich jak wysokojakościowe grafiki reklamowe na podłożach wrażliwych na temperaturę, a w szczególności materiałach z recyklingu.

Firma Voigt Promotion Sp. z o. o. zrealizowała projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0020/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Voigt Promotion SP. z o. o. dotacja kapitał obrotowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 270 779,40PLN.

„Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.”

Firma Voigt Promotion Sp. z o.o. realizuje projekt, obejmujący budowę obiektu budowanego, zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu utworzenia centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.

Całkowita wartość projektu: 10 933 332,24 zł

Wartość dofinansowania: 3 999 999,60 zł”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/RPOWZ 1.5/2022 na „DOSTAWĘ WIELKOFORMATOWEJ WYCINARKI LASEROWEJ DO PRECYZYJNEGO WYCINANIA ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WIELKOFORMATOWEJ WYCINARKI LASEROWEJ DO PRECYZYJNEGO WYCINANIA ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/06/RPOWZ 1.5/2022 POBIERZ

Rozstrzygnięcie ogłoszenia 

Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich
i konstrukcyjnych.

Protokół rozstrzygnięcia POBIERZ

To zapytanie zostało anulowane

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/RPOWZ 1.5/2022 na „DOSTAWĘ WIELKOFORMATOWEJ WYCINARKI LASEROWEJ DO PRECYZYJNEGO WYCINANIAELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WIELKOFORMATOWEJ WYCINARKI LASEROWEJ DO PRECYZYJNEGO WYCINANIA ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Pełna treść zapytania ofertowego POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10
NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

W związku z realizacją przez Firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o..”, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 100 KWP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJI, WYKONANIEM PRZYGOTOWAWCZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/RPOWZ/2.10 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Wzór oferty POBIERZ
Załącznik nr 2 – Wzór umowy POBIERZ
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym. POBIERZ
Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. POBIERZ
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót POBIERZ
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób POBIERZ
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowę. POBIERZ
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej. POBIERZ
Załącznik nr 9 – Zakres równoważności dla nazw własnych użytych w dokumentacji projektowej. POBIERZ
Pozwolenie na budowę POBIERZ
Projekt budowlany POBIERZ
Projekt instalacji POBIERZ
Projekt wykonawczy instalacji- podstawa wyceny POBIERZ
Warunki przyłączeniowe POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.5/2021 na „DOSTAWĘ MASZYN DO OBRÓBKI PROFILI ALUMINIOWYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

W związku z realizacją przez Firmę VOIGT PROMOTION Sp. z o.o. projektu pod nazwą Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MASZYN DO OBRÓBKI PROFILI ALUMINIOWYCH WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/09/RPOWZ 1.5/2021 POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty. POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. POBIERZ
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym. POBIERZ
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. POBIERZ
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. POBIERZ
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw. POBIERZ

Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70678


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Rejestracje
Nie wybrano formularza rejestracji.
(Kliknij gwiazdkę na karcie formularza, aby wybrać)
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.
Zaloguj się, aby wyświetlić tę stronę.